Bygga om i lägenhet

Du har möjligheten att renovera och bygga om lägenheten och därmed höja både boendekvaliteten och värdet. Nedan regler gäller vid ombyggnad av lägenhet i Brf Rådjuret 21.


Renovering eller ombyggnad av lägenhet skall alltid meddelas Styrelsen innan igångsättande av arbetet.


Ombyggnader i lägenheten kräver Styrelsens godkännande om åtgärden innebär;

  • Ingrepp i bärande konstruktion

  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, eller vatten

  • Väsentlig ändring av lägenhetens ventilation, elförsörjning eller annan väsentlig ändring av lägenheten

  • Risk för att någon av Föreningens hyresgäster störs som vid t.ex. avstängning av vatten eller arbeten med störande ljud

 

Ansökan
Följande blankett; "Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet Brf Rådjuret 21", ska fyllas i, skrivas under och läggas i Föreningens brevlåda vid uppgång A. Ansökan behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

 

Tillstånd och hänsyn
Observera att om bygglov eller bygganmälan eller annat tillstånd från myndighet krävs för planerad åtgärd skall detta ombesörjas av bostadsrättsinnehavaren. Byggåtgärd skall alltid göras fackmannamässigt.


Vid ombyggnad skall hänsyn tas till grannar och arbetet skall i första hand genomföras mellan 08.00 och 18.00 på vardagar.
Trapphus och gård skall dagligen hållas rent under ombyggnationen och eventuella skador i entré, trapphus, hiss eller annan skada till följd av transporter till lägenheten skall återställas och bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

 

Besiktning
Efter genomförd ombyggnad/renovering, som krävt Styrelsens tillstånd, ska detta meddelas till Styrelsen som gör en besiktning av utfört jobb. Besiktningen kostar för närvarande 500 sek och bekostas av bostadsrättsinnehavaren.


Varför vill Föreningen besiktiga Din renovering?
Det är för allas bästa. Felaktigt utförda rördragningar kan innebära stora och väldigt dyra vattenskador, både för den som renoverat och för grannarna under. Idag är försäkringsbolagen hårda mot "hemmafixare" som slarvat med fuktskydd. En felaktigt genomförd dragning av elkablar kan till exempel innebära att föremål blir strömförande eller gnistbildning och därmed brandfara.