top of page

Bygga om i lägenhet

Du har möjligheten att renovera och bygga om lägenheten och därmed höja både boendekvaliteten och värdet. Nedan regler gäller vid ombyggnad av lägenhet i Brf Rådjuret 21.


Renovering eller ombyggnad av lägenhet skall alltid meddelas Styrelsen innan igångsättande av arbetet.


Ombyggnader i lägenheten kräver Styrelsens godkännande om åtgärden innebär;

  • Ingrepp i bärande konstruktion

  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, eller vatten

  • Väsentlig ändring av lägenhetens ventilation, elförsörjning eller annan väsentlig ändring av lägenheten

  • Risk för att någon av Föreningens hyresgäster störs som vid t.ex. avstängning av vatten eller arbeten med störande ljud

 

För att få renovera behöver du styrelsen godkännande om omfattningen av renoveringen/ombyggnationen inte är att anse som rent ytskikt. I alla andra fall behöver du söka godkännande från styrelsen.


Rent ytskikt är följande exempel:
- Måla/tapetsera om
- Slipa golv
- Byta luckor i kök etc


Få styrelsens godkännande
Föreningen Rådjuret 21 har en process vid renovering som har till syfte att säkerställa husets kvalitet och förhindra skador, vattenskador och problem från ombyggnationer och bristfälliga installationer. Detta gäller främst vatten, el, ventilation och bärande konstruktioner, men kan även omfatta andra områden. Denna process ger också en god dokumentation över vad som görs i lägenheterna kring vatten, avlopp, ventilation och el som är bra att ha för föreningen men även för dig om du ska sälja din lägenhet i framtiden då du får tillgång till exakta projektomfattningar, besiktningsdokument mm. 


Processen består i att du som vill renovera måste göra en anmälan till föreningens besiktningsfirma i god tid innan tänkt byggstart och till dem bistå information kring vilka åtgärder som är tänkta att genomföras vid din renovering/ombyggnation. Besiktningsfirman kommer göra en första besiktning/genomgång och sedan presentera projektet för styrelsen som sedan godkänner byggnationen/renoveringen. Vid mer omfattande projekt kan ytterligare besiktningar under projektets gång och slutbesiktning bli aktuellt.


Följ dessa steg
1.  Läs ALLT på denna sida om regler kring byggnationen och ditt ansvar. Att skicka in en ansökan till styrelsen räknas som att du accepterar de regler och ditt ansvar enligt denna sida. 

2. Minst 4 veckor innan byggstart kontaktar du styrelsen via epost på styrelsen@radjuret21.se. Styrelsen återkommer och kommer boka in en projektbesiktning med en extern besiktningsfirma.  Denna första besiktning bekostas av föreningen.
3.    Besiktningsfirman tar kontakt med dig för en första besiktning och genomgång av projektet.  
4.    Om besiktningsfirman bedömer att ytterligare besiktningar krävs under projektets gång för att dokumentera vatten, el, ventilation etc så kommer de meddela er och styrelsen detta. Dessa eventuella följande besiktningar bekostar den boende själv.
5.    När första besiktningen är gjord så informerar besiktningsfirman styrelsen om projektets omfattning varpå godkännande av åtgärderna kan ges till den boende.


Obs! Tänk på att ha god dokumentation och information kring projektet redo för ditt möte med besiktningsfirman så de har så gott underlag som möjligt för att göra en bedömning av dina tänkta åtgärder. 

Tider, oväsen och skräp
Arbete som för oväsen får endast genomföras på helgfria vardagar mellan 07.00-18.00. Det är upp till den boende att se till att trapphus och gårdar hålls rena och städade. Underlåtelse att göra detta kan föranleda att föreningen efter tillsägelse kan beställa extra städning och kräva den boende på kostnaden för detta och arbetet att administrera det.

Ansvar

Den boende har själv fullt ansvar för att renoveringen följer godkänd plan, tidsplan och för att arbetstider och städning av trapphus och gårdar efterhålls av byggfirman. Den boende är ensam kontaktperson mot föreningen i alla frågor som rör byggnationen och frågor som uppstår i samband med den och svarar själv för kontakt med sin byggfirma. Underlåtelse att rätta sig efter godkända arbetstider eller avvikelser från godkänd byggplan enligt ursprunglig ansökan kan föranleda vite enligt nästa punkt eller återtaget godkännande av byggnationen med vite och återställande som följd. 

Vite
Om du genomför förändringar som kräver godkännande utan klartecken från styrelsen kan du drabbas av ett vite som löper till dess du fått godkännandet eller dina ändringar återställts om inte ändringarna godkänts. Vite kan också bli aktuellt ifall arbetstider inte respekteras eller om byggnationen avviker från godkänd plan. 
 

Ansökan

Följande blankett; "Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet Brf Rådjuret 21", ska fyllas i, skrivas under och läggas i Föreningens brevlåda vid uppgång A. Ansökan behandlas vid nästkommande styrelsemöte. OBS! Att skicka in en ansökan till styrelsen räknas som att du accepterar de regler och ditt ansvar enligt denna sida. 

 

Varför vill Föreningen besiktiga Din renovering?
Det är för allas bästa. Felaktigt utförda rördragningar kan innebära stora och väldigt dyra vattenskador, både för den som renoverat och för grannarna under. Idag är försäkringsbolagen hårda mot "hemmafixare" som slarvat med fuktskydd. En felaktigt genomförd dragning av elkablar kan till exempel innebära att föremål blir strömförande eller gnistbildning och därmed brandfara.

Stänga av vatten eller el

För att få hjälp med att stänga av vatten eller el till din lägenhet under ombyggnationen kan ni kontakta fastighetsskötaren. Du som boende bekostar platsbesöket av fastighetsskötaren själv.

Avfallshantering

Inget byggavfall eller byggmaterial får förvaras på föreningens mark såsom gårdar, trapphus, gångar eller portar om inte annat avtalats separat med styrelsen. 

bottom of page